U heeft hulp nodig?

Privacybeleid

01ALGEMENE BEPALINGEN

01 Dit Privacybeleid van de Online Winkel is informatief, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen is voor Servicegebruikers of Klanten van de Online Winkel. Het Privacybeleid bevat voornamelijk regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder in de Online Winkel, inclusief de gronden, doeleinden en omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen, evenals informatie over het gebruik van cookies en analytische tools in de Online Winkel.

02 De Beheerder van via de Online Winkel verzamelde persoonsgegevens zijn partners die gezamenlijk een bedrijf runnen op basis van een samenlevingscontract onder de naam Many Mornings sp.k. Adrian Morawiak, Maciej Butkowski (adres van de vestiging en serviceadres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź), BTW van het geregistreerd partnerschap 7322175921, REGON (statistisch bedrijfsnummer) van het geregistreerd partnerschap 362143673, e-mailadres: [email protected], telefoonnummer +48 570 003 969, d.w.z. Adrian Morawiak die een bedrijf runt onder de naam ADRIAN MORAWIAK, PARTNER VAN DE CIVIELE VENNOOTSCHAP “MANY MORNINGS” (adres van de vestigingsplaats: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) opgenomen in het Centrale Register en Informatie over Economische Activiteit van de Republiek Polen, bijgehouden door de minister bevoegd voor economie, BTW 7322120162, REGON 362028920 en Maciej Butkowski die een bedrijf runnen onder de naam MACIEJ BUTKOWSKI, PARTNER VAN DE CIVIELE VENNOOTSCHAP “MANY MORNINGS” (adres van de vestigingsplaats: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) opgenomen in het Centrale Register en Informatie over Economische Activiteit van de Republiek Polen, bijgehouden door de minister die verantwoordelijk is voor economie, BTW 7322105180, REGON 101423120 - hierna de “Beheerder” genoemd en die tegelijkertijd de serviceprovider van de Online Winkel is en de Verkoper.

03 De persoonsgegevens worden in de Online Winkel verwerkt door de Beheerder overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27-04-2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming) - verder “AVG” genoemd of “AVG verordening”. De officiële tekst van de AVG verordening: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

04 Het gebruik van de Online Winkel, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Evenzo is het verstrekken van persoonsgegevens door de Dienstontvanger of Klant die de Online Winkel gebruikt vrijwillig, behoudens twee uitzonderingen: (1) het sluiten van contracten met de Beheerder - het niet verstrekken, in de gevallen en voor zover aangegeven op de Website van de Online Winkel en in het Reglement van de Online Winkel en dit Privacybeleid, van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van de Verkoopovereenkomst of contract voor de levering van Elektronische Diensten met de Beheerder leidt tot het onvermogen om deze overeenkomst te sluiten. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is in dit geval een contractuele vereiste en als de betrokkene een bepaald contract met de Beheerder wil sluiten, is hij verplicht om de vereiste gegevens te verstrekken. De reikwijdte van de gegevens die nodig zijn om een contract af te sluiten, wordt telkens vooraf aangegeven op de website van de Online Winkel en in het Reglement van de Online Winkel; (2) wettelijke verplichtingen van de Beheerder - het verstrekken van persoonsgegevens is een wettelijke vereiste die voortvloeit uit algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen die de Beheerder verplichten om persoonsgegevens te verwerken (bijv. Gegevensverwerking voor het bijhouden van belasting- of boekhoudkundige boeken) en het niet verstrekken zij verhinderen de Beheerder deze verplichtingen na te komen.

05 De Beheerder besteedt bijzondere zorg aan de bescherming van de belangen van de personen op wie de door hem verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben, en is in het bijzonder verantwoordelijk en zorgt ervoor dat de door hem verzamelde gegevens: (1) rechtmatig worden verwerkt; (2) verzameld worden voor gespecificeerde, wettige doeleinden en niet onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden; (3) feitelijk correct en toereikend in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; (4) opgeslagen worden in een vorm die de identificatie mogelijk maakt van de personen op wie ze betrekking hebben, niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, en (5) verwerkt worden op een manier die een adequate beveiliging van persoonsgegevens waarborgt, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door passende technische of organisatorische maatregelen.

06 Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de Beheerder passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden indien nodig geëvalueerd en geactualiseerd. De Beheerder maakt gebruik van technische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden elektronisch verzonden persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen.

07 Alle woorden, uitdrukkingen en acroniemen die in dit Privacybeleid voorkomen en beginnen met een hoofdletter (bijv. Verkoper, Online Winkel, Elektronische Dienst), moeten worden begrepen in overeenstemming met hun definitie in het Reglement van de Online Winkel dat beschikbaar is op de website van de Online Winkel.

02BASIS VOOR GEGEVENSVERWERKING

01 De Beheerder heeft het recht persoonsgegevens te verwerken wanneer, en voor zover, aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: (1) de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; (2) verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen alvorens een contract te sluiten; (3) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de Beheerder rust; of (4) verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de Beheerder of door een derde, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

02 De verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder vereist telkens het bestaan van ten minste één van de in punt. 2.1 van het Privacybeleid. De specifieke gronden voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van de Servicegebruikers en Klanten van de Online Winkel door de Beheerder worden aangegeven in de volgende sectie van het Privacybeleid - met betrekking tot het gegeven doel van de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.

03DOEL, BASIS, PERIODE EN REIKWIJDTE VAN DE GEGEVENSVERWERKING IN DE ONLINE WINKEL

01 Telkens vloeien het doel, de grondslag, de periode en de reikwijdte, alsmede de ontvangers van de door de Beheerder verwerkte persoonsgegevens voort uit de handelingen die een bepaalde Klant of Client in de Internetwinkel verricht. Indien de Klant bijvoorbeeld besluit om aankopen te doen in de Online Winkel en kiest voor persoonlijke afhaling van het gekochte Product in plaats van koerierslevering, worden zijn persoonsgegevens verwerkt om de afgesloten Verkoopovereenkomst uit te voeren, maar worden deze niet langer ter beschikking gesteld aan de vervoerder die de verzending uitvoert op verzoek van de Beheerder.

02 • De Beheerder kan persoonsgegevens in de Online Winkel verwerken voor de volgende doeleinden, op de volgende gronden, in de volgende periodes en reikwijdte: Het doel van de verwerking van de gegevens De wettelijke basis voor de verwerking en de periode van gegevensopslag De reikwijdte van de verwerkte gegevens Uitvoering van de Verkoopovereenkomst of contract voor het leveren van Elektronische Diensten of het ondernemen van actie op verzoek van de betrokkene, voordat de bovengenoemde contracten worden gesloten Artikel 6, lid 1 1 onder b) Verordening AVG (uitvoering van de overeenkomst) De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering, de beëindiging of het anderszins aflopen van de gesloten overeenkomst. Maximumbereik: voor- en achternaam; e-mailadres; contact telefoon nummer; afleveradres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, stad, land), adres van woonplaats/bedrijf/zetel (indien verschillend van het afleveradres). In het geval van Servicegebruikers of Klanten die geen consument zijn, kan de Beheerder bovendien de bedrijfsnaam en het BTW-nummer (NIP) van de Servicegebruiker of Klant verwerken. De opgegeven omvang is maximaal - in het geval van bijvoorbeeld persoonlijke afhaling is het niet nodig om het afleveradres op te geven. Direct marketing Artikel 6, lid 1 1 onder f) Verordening AVG (gerechtvaardigd belang van de Beheerder) De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het gerechtvaardigde belang dat wordt nagestreefd door de Beheerder, maar niet langer dan voor de verjaringstermijn van vorderingen tegen de betrokkene als gevolg van de zakelijke activiteit van de Beheerder. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor claims in verband met het runnen van een bedrijf is drie jaar en voor een verkoopcontract - twee jaar). De Beheerder mag gegevens niet verwerken voor direct marketing in geval van een effectief bezwaar hiertegen door de betrokkene. E-mailadres: Marketing Artikel 6, lid 1, onder a) Verordening AVG (akkoord) De gegevens worden opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming voor verdere verwerking van zijn gegevens voor dit doel intrekt. Naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum Belastingboeken bijhouden Artikel 6, lid 1 1 onder c) Verordening AVG in verband met art.. 86 § 1 van de Belastingverordening, d.w.z. van 17 januari 2017 (Staatsblad van 2017, positie 201) De gegevens worden bewaard gedurende de periode die wettelijk vereist is dat de Beheerder belastingboeken moet bewaren (totdat de belastingtermijn is verstreken, tenzij de belastingwetgeving anders bepaalt). Voornaam en achternaam; woonadres/bedrijf/zetel (indien verschillend van het afleveradres), bedrijfsnaam en BTW-nummer (NIP) van de Servicegebruiker of Klant Het bepalen, onderzoeken of verdedigen van claims die door de Beheerder kunnen worden ingediend of die tegen de Beheerder kunnen worden ingediend Artikel 6, lid 1, onder f) Verordening AVG De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het gerechtvaardigde belang dat wordt nagestreefd door de Beheerder, maar niet langer dan voor de verjaringstermijn van vorderingen tegen de betrokkene als gevolg van de zakelijke activiteit van de Beheerder. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor claims in verband met het runnen van een bedrijf is drie jaar en voor een verkoopcontract - twee jaar). Voornaam en achternaam; contact telefoon nummer; e-mailadres; afleveradres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, stad, land), adres van woonplaats/bedrijf/zetel (indien verschillend van het afleveradres). In het geval van Servicegebruikers of Klanten die geen consument zijn, kan de Beheerder bovendien de bedrijfsnaam en het BTW-nummer (NIP) van de Servicegebruiker of Klant verwerken.

04GEGEVENSONTVANGERS IN DE ONLINE WINKEL

01 De verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder vereist telkens het bestaan van ten minste één van de in punt. 2.1 van het Privacybeleid. De specifieke gronden voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van de Servicegebruikers en Klanten van de Online Winkel door de Beheerder worden aangegeven in de volgende sectie van het Privacybeleid - met betrekking tot het gegeven doel van de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.

02 De overdracht van gegevens door de Beheerder vindt niet in alle gevallen plaats en niet naar alle ontvangers of categorieën van ontvangers die in het Privacybeleid worden vermeld - de Beheerder verstrekt alleen gegevens wanneer dit nodig is om een bepaald doel van de verwerking van persoonsgegevens te bereiken en alleen om de mate die nodig is om dit te bereiken. Als de Klant bijvoorbeeld een persoonlijke afhaling gebruikt, worden zijn gegevens niet overgedragen aan de vervoerder die samenwerkt met de Beheerder.

03 De persoonlijke gegevens van de Servicegebruikers en Klanten van de Online Winkel kunnen worden overgedragen aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers: -vervoerders/koeriers/makelaars in koerierdiensten - in het geval van een Klant, die in de Internet Winkel gebruik maakt van de methode van levering van het Product per post of per koerier, deelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant met een gekozen vervoerder, koerier of makelaar van koerierdiensten die de verzending uitvoert in opdracht van de Beheerder, voor zover dat nodig is om de levering van het Product aan de Klant te realiseren entiteiten die elektronische of creditcardbetalingen verwerken - in het geval van een Klant die de elektronische of creditcardbetalingsmethode in de Internetwinkel gebruikt, zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant in opdracht van de Beheerder beschikbaar stellen aan een geselecteerde entiteit die de voornoemde betalingen in de Internetwinkel verwerkt, voor zover dat nodig is om de door de Klant uitgevoerde betaling af te handelen.- dienstverleners die de Beheerder technische, IT- en organisatorische oplossingen leveren, die de Beheerder in staat stellen zijn bedrijf uit te oefenen, met inbegrip van de Internetwinkel en de Elektronische Diensten die door middel daarvan worden verleend (met name aanbieders van computersoftware voor het runnen van de Internetwinkel, aanbieders van e-mail en hosting en aanbieders van software voor bedrijfsbeheer en technische bijstand aan de Beheerder) - de Beheerder zal de verzamelde persoonsgegevens van de Klant alleen ter beschikking stellen van een gekozen dienstverlener die in zijn opdracht handelt, in het geval en voor zover dat nodig is om een bepaald doel van gegevensverwerking in overeenstemming met dit privacybeleid te realiseren.- aanbieders van boekhoudkundige, juridische en adviserende diensten. aanbieders van boekhoudkundige, juridische en adviesdiensten die de Beheerder boekhoudkundige, juridische of adviserende ondersteuning bieden (met name een accountantskantoor, een advocatenkantoor of een incassobureau) - de Beheerder zal de verzamelde persoonsgegevens van de Cliënt alleen ter beschikking stellen van de gekozen aanbieder die namens hem optreedt, in het geval en voor zover dat nodig is om het gegeven doel van de gegevensverwerking in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwezenlijken.

04 Als u de mogelijkheid gebruikt om u op de website te registreren vanaf het niveau van het sociale netwerk van Facebook of via een Google-account, ontvangt Many Mornings uw e-mailadres en uw voor- en achternaam van deze websites, voor zover deze beschikbaar zijn gemaakt. Indien nodig kunnen Gebruikersgegevens beschikbaar worden gesteld aan entiteiten die wettelijk zijn geautoriseerd.

05 Inloggen via Facebook Als u bij Facebook bent geregistreerd, kunt u uw account registreren en met uw Facebook-account op onze website inloggen. Houd er rekening mee dat uw Facebook-account onderhevig is aan het gegevensbeleid en de servicevoorwaarden van Facebook (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) . a) Registratie via Facebook Als u een nieuw account op onze website wilt aanmaken, kunt u zich registreren met uw Facebook-account. Bij het registreren bij Facebook zal Facebook je eerst vragen om je Facebook-accountgegevens in te voeren en om in te loggen of te registreren bij Facebook. Als u al bent aangemeld bij Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Ten tweede kunt u uw Facebook-profiel koppelen aan de Facebook-applicatie op onze website. Op dit punt wordt u hierover geïnformeerd, Facebook kan gegevens van uw Facebook-account naar ons verzenden (informatie in uw "openbare profiel" op Facebook: naam, achternaam, leeftijdsgroep, profielfoto, omslagfoto, geslacht, vrienden lijst, Facebook-Gebruikersnaam en Gebruikers-ID (Facebook-ID), evenals andere informatie die openbaar beschikbaar is op Facebook, en uw e-mailadres). Van de bovenstaande informatie zullen we alleen uw e-mailadres, naam en achternaam importeren om uw account op onze website aan te maken. U moet ook ons Privacybeleid accepteren. U kunt uw voor- en achternaam bewerken voordat u opslaat. Als u uw e-mailadres op een later tijdstip wilt wijzigen, moet u de verbinding met uw Facebook-account verbreken. b) Het koppelen van een account op onze website aan Facebook Als u al een account bij ons heeft en deze aan uw Facebook-account wilt koppelen, is deze functie beschikbaar op het tabblad "Mijn account" op onze website waar instellingen voor sociale media beschikbaar zijn. Door beide accounts te koppelen, kunt u in de toekomst met uw Facebook-account op onze website inloggen. Dezelfde gegevens worden door Facebook naar ons verzonden en door ons opgeslagen zoals hierboven beschreven onder "Registratie bij Facebook". c) Inloggen via Facebook Als u met uw Facebook-account op onze website geregistreerd bent of uw account op onze website aan uw Facebook-account gekoppeld hebt, kunt u altijd op onze website inloggen met de knop "Log in via Facebook" op onze website. Om dit te doen, moet u zijn aangemeld bij Facebook. U heeft altijd de mogelijkheid om in te loggen op onze website zonder uw Facebook-account te gebruiken. Hiervoor moet u het e-mailadres van uw Facebook-account opgeven dat geldig is op de dag van registratie of het account koppelen en het huidige wachtwoord van onze website. d) Verwijdering van de koppeling Als u de link tussen uw account op onze website en uw Facebook-account tijdelijk wilt verwijderen, voer dan de instellingen voor sociale media in op het tabblad "Mijn account" op onze website. Om de link definitief te verwijderen, moet u de Facebook-app verwijderen op het tabblad "Uw apps" in het app-centrum van uw Facebook-account door in de instellingen op "App verwijderen" te klikken.

06 Inloggen in met Google Als u geregistreerd bent voor een Google-account, kunt u uw account registreren en u op onze website aanmelden met uw Google-account. Houd er rekening mee dat uw Google-account onderhevig is aan het Gegevensbeleid en de Servicevoorwaarden van Google-accounts (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.; Alphabet Inc (Google Inc) Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS). a) Registratie via Google-account Als u een nieuw account op onze website wilt aanmaken, kunt u zich registreren met uw Google-account. Wanneer u zich registreert met een Google-account, zal Google-account u eerst vragen om uw accountgegevens op Google-account in te voeren en om u aan te melden of te registreren met een Google-account. Als u al bent aangemeld bij uw Google-account, wordt deze stap overgeslagen. Ten tweede kunt u uw Google-accountprofiel koppelen aan de Google Account-applicatie op onze website. Op dit punt wordt u hierover geïnformeerd, Google-account kan gegevens van uw account naar Google-account naar ons verzenden (informatie in uw "openbare profiel" op Google-account: naam, achternaam, leeftijdsgroep, (Google-account-ID ), evenals andere informatie die openbaar beschikbaar is op uw Google-account en uw e-mailadres). Van de bovenstaande informatie zullen we alleen uw e-mailadres, naam en achternaam importeren om uw account op onze website aan te maken. U moet ook ons Privacybeleid accepteren. U kunt uw voor- en achternaam bewerken voordat u opslaat. Als u later uw e-mailadres wilt wijzigen, moet u de verbinding met uw Google-account verbreken. https://manymornings.com/wp-content/uploads/2020/08/Google-PL-1.png https://manymornings.com/wp-content/uploads/2020/08/Google-PL-2..png https://manymornings.com/wp-content/uploads/2020/08/Google-PL-3.png b) Het koppelen van een account op onze website aan een Google-account Als u al een account bij ons heeft en deze aan uw Google-account wilt koppelen, is deze functie beschikbaar op het tabblad "Mijn account" op onze website waar instellingen voor sociale media beschikbaar zijn. Door beide accounts te koppelen, kunt u in de toekomst op onze website inloggen met uw Google-account. Dezelfde gegevens worden vanuit uw Google-account naar ons verzonden en door ons opgeslagen zoals hierboven beschreven onder "Registratie bij Google-account". c) Inloggen via Google-account Als u met uw Google-account op onze website bent geregistreerd of als u uw account op onze website aan uw Google-account heeft gekoppeld, kunt u zich altijd op onze website aanmelden via de knop "Aanmelden met Google-account" op onze website. Om dit te doen, moet u zijn aangemeld bij een Google-account. U heeft altijd de mogelijkheid om in te loggen op onze website zonder uw Google-account te gebruiken. Voor dit doel moet u het e-mailadres van uw account doorgeven aan het Google-account dat geldig is op de dag van registratie of het account en het huidige wachtwoord van onze website koppelen. d) Verwijdering van de koppeling Als u de koppeling tussen uw account op onze website en uw Google-account tijdelijk wilt verwijderen, voer dan de instellingen voor sociale media in op het tabblad "Mijn account" op onze website. Om de link definitief te verwijderen, moet u de Google Account-app verwijderen op het tabblad "Uw apps" in het App Center in uw Google-account door te klikken op "App verwijderen" in de instellingen.

05PROFILERING IN DE ONLINE WINKEL

01 De RODO-verordening legt de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op om informatie te verstrekken over geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de RODO-verordening, en, althans in die gevallen, relevante informatie over de modaliteiten van een dergelijke besluitvorming, alsmede over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. Met dit in gedachten geeft de Beheerder informatie over mogelijke profilering in dit punt van het Privacybeleid.

02 De Beheerder mag profilering gebruiken voor direct marketing doeleinden in de Online Winkel, maar de beslissingen die de Beheerder op basis daarvan neemt, zijn niet van toepassing op het aangaan of weigeren van een Verkoopovereenkomst of de mogelijkheid om Elektronische Diensten in de Online Winkel te gebruiken. Het effect van het gebruik van profilering in de Online Winkel kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde persoon korting krijgt, een kortingscode wordt verzonden, herinnerd aan onafgemaakte aankopen, een productvoorstel wordt verzonden dat mogelijk overeenkomt met de interesses of voorkeuren van een bepaalde persoon of betere voorwaarden in vergelijking met het standaardaanbod van de Online Winkel. Ondanks profilering neemt een bepaalde persoon een vrije beslissing of hij de ontvangen korting op deze manier of tegen betere voorwaarden wil gebruiken en een aankoop wil doen in de Online Winkel.

03 Profilering in de Online Winkel bestaat uit een automatische analyse of voorspelling van het gedrag van een bepaalde persoon op de website van de Online Winkel, bijvoorbeeld door een specifiek product aan het winkelmandje toe te voegen, door een specifieke productpagina in de Online Winkel te bladeren of door de eerdere geschiedenis van aankopen in de Online Winkel. Voorwaarde voor een dergelijke profilering is dat de Beheerder over persoonlijke gegevens van een bepaalde persoon beschikt om deze te kunnen verzenden, bijvoorbeeld een kortingscode.

04 De persoon op wie de gegevens betrekking hebben, heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, is gebaseerd en waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft op een soortgelijke wijze.

06RECHTEN VAN DE PERSOON OP WIE DE GEGEVENS BETREKKING HEBBEN

01 Het recht op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering of overdracht - de betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om toegang tot zijn persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen ("het recht om te worden vergeten") of de verwerking te beperken en heeft het recht om bezwaar maken tegen de verwerking en heeft ook het recht om hun gegevens over te dragen. Gedetailleerde voorwaarden voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten worden uiteengezet in art. 15-21 van de Verordening AVG

02 Het recht om de toestemming op elk moment in te trekken - een persoon wiens gegevens door de Beheerder worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming (overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a) of art. 9 sec. 2 verlicht. a) van de Verordening AVG), heeft het het recht om de toestemming op elk moment in te trekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van toestemming vóór de intrekking ervan te beïnvloeden.

03 Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie - de persoon wiens gegevens door de Beheerder worden verwerkt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie op de manier en in de wijze zoals gespecificeerd in de bepalingen van de Verordening AVG en de Poolse wet, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het toezichthoudende orgaan in Polen is de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

04 Recht van bezwaar - De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang of taken) of f) (gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke), met inbegrip van profilering op grond van deze bepalingen. In dat geval mag de Beheerder dergelijke persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een vordering.

05 Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing - wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.

06 Om de rechten uit te oefenen waarnaar in dit punt van het Privacybeleid wordt verwezen, kunt u contact opnemen met de Beheerder door een gepast bericht te sturen, schriftelijk of per e-mail naar het adres van de Beheerder dat aan het begin van het Privacybeleid is vermeld, of door het contactformulier te gebruiken. beschikbaar op de website van de Online Winkel.

07COOKIES IN DE ONLINE WINKEL, PRESTATIEGEGEVENS EN ANALYTICS

01 Cookies (cookies) zijn kleine tekstinformatie in de vorm van tekstbestanden, verzonden door de server en opgeslagen aan de kant van degene die de website van de Online Winkel bezoekt (bijv. Op de harde schijf van de computer, laptop of in het geheugen van de smartphone). kaart - afhankelijk van welk apparaat wordt gebruikt. bezoekers van onze Online Winkel). Gedetailleerde informatie over cookies, evenals de geschiedenis van hun creatie, is onder meer te vinden hier: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

02 De Beheerder kan de gegevens in de Cookiesbestanden tijdens het gebruik van de Internet Shop door de bezoekers verwerken voor de volgende doeleinden:-identificatie van Gebruikers als ingelogd op de Internet Shop en tonen dat zij ingelogd zijn;-opslaan van Producten die aan het mandje zijn toegevoegd om een Bestelling te plaatsen;-opslaan van gegevens van ingevulde Bestelformulieren, enquêtes of Internet Shop inloggegevens;-aanpassen van de inhoud van de Internet Shop website aan individuele voorkeuren van Klanten (bijv. met betrekking tot kleuren, lettergrootte, pagina lay-out en optimalisatie van Remarketing, d.w.z. onderzoek naar het gedrag van bezoekers van de Internetwinkel door anonieme analyse van hun handelingen (bijv. herhaald bezoek aan bepaalde pagina's, trefwoorden enz.) om hun profiel op te stellen en hun reclame aan te bieden die is afgestemd op hun voorspelde interesses, ook wanneer zij andere websites bezoeken in het advertentienetwerk van Google Inc. en Facebook Ireland Ltd;

03 Standaard accepteren de meeste internetbrowsers die op de markt beschikbaar zijn standaard cookies. Iedereen heeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het gebruik van cookies te definiëren met behulp van de instellingen van hun eigen webbrowser. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de mogelijkheid om cookies op te slaan gedeeltelijk (bijvoorbeeld tijdelijk) of volledig kunt uitschakelen - in het laatste geval kan het echter invloed hebben op enkele functionaliteiten van de onlinewinkel (het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om het besteltraject door het bestelformulier te halen omdat u zich de producten in het winkelmandje niet herinnert tijdens de volgende stappen van het plaatsen van de bestelling).

04 De instellingen van de webbrowser voor cookies zijn belangrijk vanuit het oogpunt van toestemming voor het gebruik van cookies door onze Online Winkel - in overeenstemming met de wet kan een dergelijke toestemming ook worden uitgedrukt via de instellingen van de webbrowser. Bij het ontbreken van een dergelijke toestemming, moeten de browserinstellingen voor cookies dienovereenkomstig worden gewijzigd.

05 Gedetailleerde informatie over het wijzigen van cookie-instellingen en hun zelfverwijdering in de meest populaire webbrowsers is beschikbaar in de helpsectie van de webbrowser en op de volgende pagina's (klik gewoon op de link): in de Chrome-browser in de Firefox-browser in de Internet Explorer-browser in de browser Operate in de Safar-browser en in de Microsoft-browser Edge

06 De Beheerder kan Google Analytics- en Universal Analytics-services gebruiken die worden aangeboden door Google Inc. in de Online Winkel. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze services helpen de Beheerder om het verkeer in de Online Winkel te analyseren. De verzamelde gegevens worden op een geanonimiseerde manier verwerkt als onderdeel van de bovenstaande services (dit zijn de zogenaamde operationele gegevens die de identificatie van een persoon verhinderen) om statistieken te genereren die nuttig zijn bij het beheer van de Online Winkel. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze bevatten geen identificerende kenmerken (persoonlijke gegevens) van bezoekers van de Webwinkel-website. De Beheerder verzamelt, met behulp van de bovenstaande diensten in de Online Winkel, gegevens zoals de bronnen en het medium voor het werven van bezoekers aan de Online Winkel en de manier van hun gedrag op de Website van de Online Winkel, informatie over apparaten en browsers van waaruit ze de website bezoeken , IP en domein, geografische gegevens en demografische gegevens (leeftijd, geslacht) en interesses. Het is mogelijk voor een bepaalde persoon om gemakkelijk informatie over hun activiteit op de Online Winkel-website door een bepaalde persoon te blokkeren - voor dit doel kunt u een browser add-on geleverd door Google Inc. hier beschikbaar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

07 De Beheerder kan de Facebook Pixel-service van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) in de Online Winkel gebruiken. Deze service helpt de Beheerder om de effectiviteit van advertenties te meten en te achterhalen welke acties worden ondernomen door bezoekers van de Online Winkel, en om relevante advertenties aan deze mensen weer te geven. Gedetailleerde informatie over de werking van Facebook Pixel is te vinden op het volgende internetadres: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. Het beheren van de werking van Facebook Pixel is mogelijk door advertenties in uw account op Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

08SLOTBEPALINGEN

01 De Online Winkel kan links naar andere websites bevatten. De Beheerder dringt er bij het overschakelen naar andere websites op aan om het daar vastgestelde Privacybeleid te lezen. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Online Winkel van de Beheerder.

CADEAUBOX

BIRTHDAY GIFT BOX 2,00

BIRTHDAY GIFT BOX 2 2,00

PERFECT MATCH GIFT BOX 2,00

LOVE GIFT BOX 2 2,00

MEN’S GIFT BOX 2,00

DOG LOVER GIFT BOX 2,00

GOOD LUCK GIFT BOX 2,00

PILLOW GIFT BOX 1,00