U heeft hulp nodig?

Shop regels

Inhoudsopgave

De online winkel www.manymornings.com zorgt voor de rechten van de consument. De consument kan geen afstand doen van de rechten die hem worden toegekend door de Wet op de consumentenrechten. Contractuele bepalingen die minder gunstig zijn voor de consument dan de bepalingen van de Wet op de Rechten van de Consument zijn ongeldig, en in plaats daarvan zijn de bepalingen van de Wet op de Rechten van de Consument van toepassing. Daarom zijn de bepalingen van dit Reglement niet bedoeld om de rechten van de consument waarop hij krachtens dwingende wettelijke bepalingen aanspraak kan maken, uit te sluiten of te beperken, en moeten eventuele twijfels in het voordeel van de consument worden geïnterpreteerd. In het geval van enige niet-naleving van de bepalingen van dit Reglement met de bovenstaande bepalingen, hebben deze bepalingen voorrang en moeten ze worden toegepast.

01ALGEMENE BEPALINGEN

01 De Online Winkel die toegankelijk is op het internetadres www.pl.manymornings.com wordt gerund door de partners die samen hun bedrijf runnen op basis van een akte van geregistreerd partnerschap onder de naam Many Mornings sp.k. Adrian Morawiak, Maciej Butkowski (adres van de vestiging en serviceadres: Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Poland), BTW van het geregistreerd partnerschap 7322175921, REGON (statistisch bedrijfsnummer) van het geregistreerd partnerschap 362143673, e-mailadres: [email protected], telefoonnummer +48 570 003 969, d.w.z. Adrian Morawiak die een bedrijf runt onder de naam ADRIAN MORAWIAK, PARTNER VAN DE CIVIELE VENNOOTSCHAP “MANY MORNINGS” (adres van de vestigingsplaats: Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Poland) opgenomen in het Centrale Register en Informatie over Economische Activiteit van de Republiek Polen, bijgehouden door de minister bevoegd voor economie, BTW 7322120162, REGON 362028920 en Maciej Butkowski die een bedrijf runnen onder de naam MACIEJ BUTKOWSKI, PARTNER VAN DE CIVIELE VENNOOTSCHAP “MANY MORNINGS” (adres van de vestigingsplaats: Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Poland) opgenomen in het Centrale Register en Informatie over Economische Activiteit van de Republiek Polen, bijgehouden door de minister die verantwoordelijk is voor economie, BTW 7322105180, REGON 101423120.

02 Dit Reglement is gericht tot zowel consumenten als ondernemers die de Online Winkel gebruiken, tenzij een bepaalde bepaling van het Reglement anders bepaalt en is alleen gericht tot consumenten of ondernemers.

03 De Beheerder van persoonsgegevens die in de Online Winkel worden verwerkt in verband met de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement is de Verkoper. Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden, voor zover en gebaseerd op de gronden en principes uiteengezet in het privacybeleid dat is gepubliceerd op de website van de Online Winkel. Het privacybeleid bevat voornamelijk regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder in de Online Winkel, inclusief de gronden, doeleinden en omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen, evenals informatie over het gebruik van cookies en analytische tools in de Online Winkel. Het gebruik van de Online Winkel, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Ook de daarmee verband houdende verstrekking van persoonsgegevens door de Dienstontvanger of KIant die de Online Winkel gebruikt, gebeurt op vrijwillige basis, behoudens de in het Privacybeleid aangegeven uitzonderingen (sluiting van de overeenkomst en de wettelijke verplichtingen van de Verkoper).

04 Definities: 1. WERKDAG - een dag van de week van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen. 2. REGISTRATIEFORMULIER - een formulier dat beschikbaar is in de Online Winkel waarmee u een Account kunt aanmaken. 3. BESTELFORMULIER - Elektronische dienst, een interactief formulier dat beschikbaar is in de Online Winkel waarmee een Order kan worden geplaatst, met name door Producten toe te voegen aan het elektronische winkelmandje en door de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te definiëren, inclusief de wijze van levering en betaling. 4. KLANT - (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in gevallen voorzien door algemeen toepasselijke regelgeving ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waarin de wet rechtsbevoegdheid erkent; - die met Verkoper een Verkoopovereenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten. 5. BURGERLIJK WETBOEK - de wet Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad 1964 nummer 16, positie 93, zoals gewijzigd). 6. ACCOUNT - Elektronische Dienst, een verzameling bronnen in het ICT-systeem van de Dienstverlener gemarkeerd met een individuele naam (login) en wachtwoord verstrekt door de Dienstontvanger, waarin de gegevens verstrekt door de Dienstontvanger en informatie over door hem geplaatste Orders op het Online Winkel wordt opgehaald. 7. NIEUWSBRIEF - Elektronische dienst, elektronische distributiedienst die door de Dienstverlener via e-mail wordt aangeboden, waarmee alle Dienstontvangers die er gebruik van maken automatisch cyclische inhoud van de Dienstverlener ontvangen van volgende edities van de nieuwsbrief met informatie over Producten, nieuws en aanbiedingen in de Online winkel. 8. PRODUCT - een roerend artikel dat beschikbaar is in de Online Winkel en dat het onderwerp is van de Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper. 9. REGLEMENT - dit reglement van de Online Winkel. 10. ONLINE WINKEL - de Online Winkel van de Dienstverlener die beschikbaar is op het internetadres: www.pl.manymornings.com. 11. VERKOPER; DIENSTVERLENER - de vennoten die op basis van een burgerlijke-vennootschapsovereenkomst een gezamenlijke bedrijfsactiviteit uitoefenen onder de naam Many Mornings sp.k. Adrian Morawiak, Maciej Butkowski (adres van de vestiging en serviceadres: ul. Kalinowa 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki), BTW van het geregistreerd partnerschap 7322175921, REGON (statistisch bedrijfsnummer) van het geregistreerd partnerschap 362143673, e-mailadres: [email protected], telefoonnummer +48 570 003 969, d.w.z. Adrian Morawiak die een bedrijf runt onder de naam ADRIAN MORAWIAK, PARTNER VAN DE CIVIELE VENNOOTSCHAP “MANY MORNINGS” (adres van de vestigingsplaats: ul. Kalinowa 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki) opgenomen in het Centrale Register en Informatie over Economische Activiteit van de Republiek Polen, bijgehouden door de minister bevoegd voor economie, BTW 7322120162, REGON 362028920 en Maciej Butkowski die een bedrijf runnen onder de naam MACIEJ BUTKOWSKI, PARTNER VAN DE CIVIELE VENNOOTSCHAP “MANY MORNINGS” (adres van de vestigingsplaats: ul. Kalinowa 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki) opgenomen in het Centrale Register en Informatie over Economische Activiteit van de Republiek Polen, bijgehouden door de minister die verantwoordelijk is voor economie, BTW 7322105180, REGON 101423120. 12. VERKOOPOVEREENKOMST - een Productverkoopovereenkomst die is gesloten of aangegaan tussen de Klant en de Verkoper via de Online Winkel. 13. ELEKTRONISCHE SERVICE - een dienst die elektronisch door de Dienstverlener aan de Dienstontvanger wordt geleverd via de Online Winkel. 14. ONTVANGER VAN DE DIENST - (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in gevallen voorzien door algemeen toepasselijke regelgeving ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waarin de wet rechtsbevoegdheid erkent; - de Elektronische Dienst gebruiken of voornemens zijn te gebruiken. 15. WET CONSUMENTENRECHTEN, WET - de wet van 30 mei 2014 inzake consumentenrechten (Staatsblad van 2014, positie 827, zoals gewijzigd) 16. BESTELLING - de intentieverklaring van de Klant die is ingediend via het Bestelformulier en rechtstreeks gericht is op het sluiten van een Productverkoopovereenkomst met de Verkoper.

02ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ONLINE WINKEL

01 De volgende Elektronische Diensten zijn beschikbaar in de Online Winkel: Account, Bestelformulier en nieuwsbrief. Account - het gebruik van het Account is mogelijk na het voltooien van twee opeenvolgende stappen door de Dienstontvanger - (1) het invullen van het Registratieformulier, (2) klikken op het veld "Een Account aanmaken". In het Registratieformulier is het noodzakelijk dat de Dienstontvanger de volgende gegevens van de Dienstontvanger verstrekt: naam en achternaam, e-mailadres en wachtwoord. De Elektronische Dienst Account wordt gratis aangeboden voor onbepaalde tijd. De Dienstontvanger kan op elk moment en zonder opgaaf van reden het Account verwijderen (zich terugtrekken uit het Account) door een gepast verzoek te sturen naar de Dienstverlener, in het bijzonder via e-mail naar het volgende adres: [email protected]. Bestelformulier - het gebruik van het Bestelformulier begint wanneer de Klant het eerste Product toevoegt aan het elektronische winkelmandje in de Online Winkel. Het plaatsen van een Order vindt plaats nadat de Klant in totaal twee opeenvolgende stappen heeft voltooid - (1) na het invullen van het Bestelformulier en (2) het klikken op het veld ‘Ik bestel en betaal' op de website van de Online Winkel na het invullen van het Bestelformulier - tot die tijd is het mogelijk om de ingevoerde gegevens te wijzigen (volg hiervoor de weergegeven berichten en informatie beschikbaar op de website van de Online Winkel). In het Bestelformulier is het nodig dat de Klant de volgende gegevens over de Klant verstrekt: voor- en achternaam/bedrijfsnaam, adres (straat, huis-/flatnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, contactpersoon telefoonnummer en gegevens met betrekking tot de Verkoopovereenkomst: Product(en), hoeveelheid van het (de) product(en), plaats en wijze van levering van het (de) product(en), betaalwijze. In het geval van Klanten die geen consument zijn, is het ook nodig om de bedrijfsnaam en het belastingidentificatienummer op te geven. Het Elektronisch Dienst Bestelformulier wordt gratis verstrekt en heeft een eenmalig karakter en eindigt op het moment van het plaatsen van een Bestelling via dit formulier of op het moment van eerdere beëindiging van het plaatsen van een Bestelling via dit formulier door de Klant. Nieuwsbrief - het gebruik van de nieuwsbrief vindt plaats na het invoeren van het e-mailadres in het tabblad "Nieuwsbrief" dat zichtbaar is op de website van de webwinkel waarnaar volgende edities van de nieuwsbrief moeten worden verzonden en nadat op het actieveld is geklikt. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief door het juiste selectievakje aan te vinken bij het plaatsen van de order - bij het plaatsen van de order is de Klant geabonneerd op de nieuwsbrief. De elektronische nieuwsbriefdienst wordt gratis aangeboden voor onbepaalde tijd. De Dienstontvanger kan zich op elk moment en zonder opgaaf van reden uitschrijven voor de Nieuwsbrief (uitschrijven uit de Nieuwsbrief) door een relevant verzoek te sturen naar de Dienstverlener, in het bijzonder via e-mail naar het volgende adres: [email protected] .

02 Technische vereisten die nodig zijn voor de samenwerking met het door het dienstverlenend bedrijf gebruikte tele-informatiesysteem: (1) een computer, laptop of ander multimedia-apparaat met internettoegang; (2) toegang tot elektronische post; (3) webbrowser: Mozilla Firefox versie 17.0 en hoger of Internet Explorer versie 10.0 en hoger, Opera versie 12.0 en hoger, Google Chrome versie 23.0. en hoger, Safari-versie 5.0 en hoger, Microsoft Edge-versie 25.10586.0.0 en hoger; (4) aanbevolen minimale schermresolutie: 1024 × 768; (5) het inschakelen van cookies en Javascript-ondersteuning in de webbrowser.

03 De Dienstontvanger is verplicht om de Online Winkel te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet en de goede zeden, met respect voor de persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de Dienstverlener en derden. De Dienstontvanger is verplicht om feitelijk correcte gegevens in te voeren. Het is de Dienstontvanger verboden illegale inhoud aan te bieden.

04 Klachtenprocedure: Klachten met betrekking tot de levering van Elektronische Diensten door de Dienstverlener en andere klachten met betrekking tot de werking van de Online Shop (met uitzondering van de klachtenprocedure voor Producten, waarnaar verwezen wordt in punt. 6 van de Voorwaarden) kan de Klant voorleggen, bijvoorbeeld: in elektronische vorm via e-mail aan het adres: [email protected]; Het is aan te bevelen dat de Klant in de beschrijving van de klacht vermeldt: (1) informatie over en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, met name het soort onregelmatigheden en de datum waarop deze zich hebben voorgedaan; (2) de verzoeken van de Dienstontvanger; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient - dit zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener vergemakkelijken en versnellen. De in de vorige zin genoemde eisen zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die zonder de aanbevolen omschrijving van de klacht zijn ingediend. De Dienstverlener reageert onmiddellijk op de klacht, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening.

03VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST

01 De sluiting van de Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper vindt plaats nadat de Klant een Order heeft geplaatst met behulp van het Bestelformulier in de Online Winkel in overeenstemming met punt 2.1.2 van het Reglement

02 De productprijs die op de website van de Online Winkel wordt weergegeven, wordt weergegeven in Poolse zloty en is inclusief belastingen. De totale prijs inclusief belastingen van het Product dat het onderwerp is van de Bestelling, evenals bezorgkosten (inclusief kosten voor transport, bezorging en postdiensten) en andere kosten, en als het bedrag van deze vergoedingen niet kan worden bepaald - wordt de Klant geïnformeerd over de betalingsverplichting op de website van de Online Winkel bij het plaatsen van een Bestelling, ook wanneer de Klant aangeeft gebonden te zijn aan de Verkoopovereenkomst.

03 De procedure voor het sluiten van een Verkoopovereenkomst in de Online Winkel met behulp van het Bestelformulier Het sluiten van een Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper vindt plaats nadat de Klant een Order heeft geplaatst in de Online Winkel in overeenstemming met punt 2.1.2 van het Reglement Na het plaatsen van de order bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst en aanvaardt hij tegelijkertijd de order voor uitvoering. De bevestiging van ontvangst van de order en de aanvaarding ervan voor uitvoering vindt plaats door de Klant een passende e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling, die ten minste de verklaring van de Verkoper van ontvangst van de order en zijn aanvaarding bevat. voor uitvoering en bevestiging van de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. Na ontvangst van bovenstaande e-mail door de Klant komt er een Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Verkoper.

04 Het consolideren, beveiligen en ter beschikking stellen van de inhoud van de gesloten Verkoopovereenkomst aan de Klant vindt plaats door (1) dit Reglement ter beschikking te stellen op de Website van de Online Winkel en (2) de Klant het e-mailbericht te sturen waarnaar wordt verwezen in punt 3.3.2. van het Reglement De inhoud van de Verkoopovereenkomst wordt bovendien geregistreerd en beveiligd in het IT-systeem van de Online Winkel van de Verkoper.

04METHODEN EN TERMIJNEN VAN BETALING VOOR EEN PRODUCT

01 De Verkoper stelt de Klant de volgende betaalwijzen voor een Verkoopovereenkomst ter beschikking: betaling via bankoverschrijving op de bankrekening van de Verkoper, elektronische betalingen en betalingen met betaalkaart via PayU.pl en PayPal.com - de mogelijke huidige betaalwijzen staan vermeld op de website van de Online Winkel in het tabblad informatie over de betaalwijzen en op de website http://www.payu.pl en https://www.paypal.com/pl. De afwikkeling van elektronische betalingen en transacties met betaalkaarten gebeurt naar keuze van de Klant via PayU.pl of PayPal.com. De dienst van elektronische betalingen en betaalkaarten wordt geleverd door: 4.1.3.1.1.PayU.pl - PayU SA met maatschappelijke zetel in Poznań (maatschappelijke zetel: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), ingeschreven in het Register van Ondernemers van het KRS (Nationaal Gerechtelijk Register) onder nummer 0000274399, registratiedossiers bijgehouden door de Districtsrechtbank Poznań - Nowe Miasto en Wilda in Poznań, aandelenkapitaal van PLN 4.000.000 volledig volstort, BTW: 779-23-08-495.4.1.3.1.2.PayPal.com - PayPal (Europa) S.a.r.l. & Cie, SCA, 5e verdieping 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.

02 Betalingstermijn: Indien de Klant kiest voor betaling via overschrijving, elektronische betaling of betaling met kredietkaart, is de Klant verplicht om de betaling te voldoen binnen 3 kalenderdagen vanaf de datum van de Verkoopovereenkomst.

05KOSTEN, METHODEN EN DATUM VAN LEVERING EN ONTVANGST VAN HET PRODUCT

01 De levering van het Product aan de Klant is betaalbaar, tenzij in de Verkoopovereenkomst anders is bepaald. Productbezorgkosten (inclusief kosten voor transport, bezorging en postdiensten) worden aan de Klant aangegeven op de website van de Online Winkel in het informatietabblad over bezorgkosten en bij het plaatsen van de bestelling, ook wanneer de Klant zijn wil uitdrukt gebonden te zijn aan de verkoop. Overeenkomst.

02 De Verkoper biedt de Klant de volgende manieren om het Product te bezorgen of op te halen: Levering door een koerier. Levering via een pakjesautomaat.

03 De datum van levering van het Product aan de Klant is maximaal 12 werkdagen, tenzij een kortere periode is gespecificeerd in de beschrijving van het Product of bij het plaatsen van de bestelling. In het geval van Producten met verschillende levertermijnen, is de leverdatum de langste opgegeven datum, die echter niet langer mag zijn dan 12 werkdagen. De aanvang van de leveringstermijn van het Product aan de Klant wordt als volgt gerekend: Als de Klant de betaalmethode kiest via overschrijving, elektronische betaling of betaalkaart - vanaf de datum van creditering van de bankrekening of vereffeningsrekening van de Verkoper.

06PRODUCTKLACHT

01 De basis en de omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant, indien het verkochte Product een fysisch of wettelijk gebrek vertoont (garantie), worden bepaald door de algemeen toepasselijke wetten, met name het Burgerlijk Wetboek (in het bijzonder de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek). Voor Verkoopovereenkomsten die tot 24 december 2014 zijn gesloten, zijn de grondslag en de omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper tegenover de Klant, die een natuurlijke persoon is, die het Product koopt voor doeleinden die geen verband houden met een beroeps- of bedrijfsactiviteit, voor de niet-overeenstemming van het Product met de Verkoopovereenkomst vastgelegd in de algemeen toepasselijke wetten, met name in de wet van 27 juli 2002 betreffende de specifieke voorwaarden voor de verkoop van consumptiegoederen en de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 2002 nr. 141, positie 1176, zoals gewijzigd).

02 De Verkoper is verplicht om de Klant een Product zonder gebreken te leveren. Gedetailleerde informatie over de aansprakelijkheid van de Verkoper voor een productdefect en de rechten van de Klant worden uiteengezet op de website van de Online Winkel op het tabblad met informatie over klachten.

03 De klacht kan door de Klant worden ingediend, bijvoorbeeld: in elektronische vorm via e-mail op het volgende adres: [email protected];

04 Het verdient aanbeveling dat de Klant in de omschrijving van de klacht vermeldt: (1) informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum van het defect; (2) een methode eisen om het Product in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst of een verklaring van prijsverlaging of terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient - dit zal de behandeling van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen. De in de vorige zin genoemde eisen zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die zonder de aanbevolen omschrijving van de klacht zijn ingediend.

05 De Verkoper zal onmiddellijk reageren op de klacht van de klant, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening. Als de Klant die een consument is, om vervanging van het artikel of verwijdering van het defect heeft verzocht, of een prijsverlagingsverklaring heeft ingediend, waarin wordt aangegeven met welk bedrag de prijs moet worden verlaagd, en de Verkoper niet binnen 14 dagen op dit verzoek heeft gereageerd. dagen wordt het verzoek als gerechtvaardigd beschouwd.

06 De Klant die de rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht het gebrekkige Product op het adres van de Verkoper af te leveren: ul. Kuciny 17B, Kuciny, 99-205 In het geval van een Klant die een consument is, worden de kosten voor het leveren van het Product gedragen door de Verkoper, in het geval van een Klant die geen consument is, worden de kosten van de levering gedragen door de Klant. Indien de levering van het Product door de Klant door het type Product of de wijze van installatie buitengewoon moeilijk zou zijn, is de Klant verplicht om het Product ter beschikking te stellen aan de Verkoper op de plaats waar het Product zich bevindt.

07BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN BEROEPSPROCEDURES EN REGELS VOOR TOEGANG TOT DEZE PROCEDURES

01 Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid voor de Klant die een consument is om buitengerechtelijke klachten- en verhaalsmethoden te gebruiken en de regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming op: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

02 Er is ook een contactpunt bij de voorzitter van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming (telefoon: 22 55 60333, e-mail: [email protected] of schriftelijk: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), wiens taak het onder meer is om consumenten bij te staan in zaken die betrekking hebben op de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

03 De consument heeft de volgende voorbeelden van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures: (1) aanvraag voor geschillenbeslechting bij een permanente arbitragecommissie voor consumentenzaken (meer informatie op: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) een aanvraag voor een buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij de provinciale inspecteur van de handelsinspectie (meer informatie op de website van de inspecteur bevoegd voor de vestigingsplaats door de Verkoper); en (3) assistentie van een districts (gemeentelijke) consumentenombudsman of een sociale organisatie wiens wettelijke taken de consumentenbescherming omvatten (inclusief de Consumentenbond, Vereniging van Poolse Consumenten). Advies wordt onder meer verstrekt via e-mail op [email protected] en via de hulplijn voor consumenten 801440220 (de hotline is op werkdagen geopend van 8.00 tot 18.00 uur, aansluitkosten volgens tarief van de operator).

04 Een platform voor onlinegeschillenbeslechting tussen consumenten en handelaars op EU-niveau (het ODR-platform) is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een interactieve en meertalige website met een one-stop-shop voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting zoeken van een geschil over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een online verkoopovereenkomst of een contract voor de levering van diensten (meer informatie over de website van het platform zelf of op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

08HERROEPINGSRECHT

01 Een consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder kosten herroepen, met uitzondering van de in punt genoemde kosten. 8.8 van het Reglement. Om de deadline te halen, volstaat het om een verklaring te sturen voordat deze afloopt. De verklaring van terugtrekking uit de overeenkomst kan bijvoorbeeld worden ingediend: in elektronische vorm via e-mail op het volgende adres: [email protected];

02 Een voorbeeld van een modelformulier voor herroeping is opgenomen in bijlage 2 bij de wet op de consumentenrechten en is bovendien beschikbaar in punt 11 van het Reglement en op de website van de Online Winkel op het tabblad over het herroepingsrecht. De consument mag het formuliersjabloon gebruiken, maar dit is niet verplicht.

03 De herroepingstermijn van de overeenkomst begint: voor een contract waarbij de Verkoper het Product levert, de verplichting om het eigendom over te dragen (bijv. een Verkoopovereenkomst) - het Product in het bezit van de consument of een derde brengen door hem aangewezen anders dan de vervoerder, en in het geval van een overeenkomst die: (1) veel Producten omvat die afzonderlijk, in batches of in delen worden geleverd - vanaf het in bezit nemen van het laatste Product, batch of onderdeel, of (2) bestaat uit het regelmatig leveren van Producten gedurende een bepaalde periode - vanaf het in bezit nemen van de eerste van de Producten; voor andere contracten - vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

04 In geval van herroeping van een overeenkomst op afstand, wordt de overeenkomst als nietig beschouwd.

05 De Verkoper is verplicht om onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van de consument over herroeping van de overeenkomst, alle door hem gedane betalingen, inclusief de kosten van levering van het Product (behalve voor extra kosten als gevolg van de door de consument gekozen leveringsmethode anders dan de goedkoopste standaardleveringsmethode die beschikbaar is in de Online Winkel). De Verkoper zal de betaling terugbetalen door middel van dezelfde betaalwijze als door de Consument wordt gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van retourneren die voor hem geen kosten met zich meebrengt. Indien de Verkoper niet heeft aangeboden het Product zelf bij de consument af te halen, kan hij de terugbetaling van de van de consument ontvangen betalingen opschorten totdat hij het Product heeft teruggekregen of de consument het bewijs heeft geleverd dat hij het heeft teruggezonden, al naar gelang welk feit zich het eerst voordoet.

06 De consument is verplicht om het Product onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop hij de overeenkomst heeft opgezegd, aan de Verkoper te retourneren of ter afhaling te overhandigen aan een door de Verkoper gemachtigde persoon, tenzij de Verkoper suggereerde dat hij zal het Product zelf ophalen. Om de deadline te halen is het voldoende om het Product vóór de deadline terug te sturen. De consument kan het Product terugsturen naar het volgende adres: ul. Kuciny 17B, Kuciny, 99-205.

07 De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het Product die het gevolg is van het gebruik van het Product dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

08 Eventuele kosten in verband met de herroeping van de overeenkomst door de consument, die ten laste van de consument komen: indien de consument voor een andere wijze van levering van het Product heeft gekozen dan de goedkoopste gebruikelijke wijze van levering die in de Online Winkel beschikbaar is, is de Verkoper niet verplicht de consument de door hem gemaakte extra kosten te vergoeden. De consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van het product. In het geval van een Product dat een dienst is, waarvan de uitvoering - op uitdrukkelijk verzoek van de consument - begonnen is vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst, is de consument die het herroepingsrecht uitoefent na een dergelijk verzoek gedaan te hebben, verplicht de tot aan de herroeping van de overeenkomst uitgevoerde diensten te betalen. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend in verhouding tot de omvang van de geleverde dienst, rekening houdend met de prijs of vergoeding die in de overeenkomst is overeengekomen. Als de prijs of vergoeding buitensporig is, wordt dit bedrag berekend op basis van de marktwaarde van de geleverde dienst.

09 Het recht om een overeenkomst op afstand te herroepen is niet beschikbaar voor de consument met betrekking tot overeenkomsten: (1) voor de levering van diensten, indien de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke instemming van de consument, die vóór de levering op de hoogte is gebracht, dat na de uitvoering door de Verkoper het recht om de overeenkomst te herroepen zal vervallen; (2) waarbij de prijs of vergoeding afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft, en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de termijn voor de herroeping van het contract; (3) waarbij het voorwerp van de voorstelling een niet geprefabriceerd Product is, dat volgens specificatie van de consument wordt vervaardigd of dat dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen; (4) waarbij het voorwerp van de voorstelling een Product is dat snel bederft of een korte houdbaarheidsperiode heeft; (5) waarbij het voorwerp van de dienst een Product is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden teruggezonden na opening van de verpakking, indien de verpakking na de levering is geopend; (6) waarbij het voorwerp van de dienst Producten zijn die na levering door hun aard onverbrekelijk verbonden zijn met andere zaken (7) waarbij het voorwerp van de dienst alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Verkoopovereenkomst, en waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van marktschommelingen, waarover de Verkoper geen controle heeft; (8) waarbij de consument de verkoper uitdrukkelijk verzocht heeft naar hem toe te komen om een dringende reparatie of een dringend onderhoud uit te voeren; indien de verkoper daarnaast andere diensten verleent dan die waarom de consument verzocht heeft, of andere Producten levert dan de voor de uitvoering van de reparatie of het onderhoud noodzakelijke reserveonderdelen, heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft de aanvullende diensten of Producten (9) waarbij het voorwerp van de dienst een geluids- of beeldopname of computersoftware is die in een verzegelde verpakking wordt geleverd, indien de verpakking na de levering is geopend; (10) voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, behoudens een abonnementsovereenkomst; (11) die worden gesloten op een openbare veiling; (12) voor het verstrekken van accommodatie, andere dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten in verband met vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, indien de overeenkomst de datum of de periode van de dienst vermeldt; (13) voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd, indien de dienstverrichting met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en nadat de verkoper hem in kennis heeft gesteld van het verlies van zijn recht om de overeenkomst te herroepen.

09BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERNEMERS

01 Dit deel het Reglement en de daarin opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing op Klanten en dienstontvangers die geen consumenten zijn.

02 De Verkoper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na de datum van sluiting ervan de Verkoopovereenkomst die is gesloten met de Klant die geen consument is, te herroepen. Herroeping van de Verkoopovereenkomst kan in dit geval plaatsvinden zonder opgaaf van reden en geeft geen aanleiding tot aanspraken van de Klant die geen consument is op de Verkoper.

03 In het geval van Klanten die geen consument zijn, heeft de Verkoper het recht om de beschikbare betalingsmethoden te beperken, inclusief het geheel of gedeeltelijk vooraf betalen van een vooruitbetaling, ongeacht de door de Klant gekozen betaalwijze en het feit dat er een Verkoopovereenkomst is gesloten. .

04 Bij de vrijgave van het Product door de Verkoper aan de vervoerder, worden de voordelen en lasten van het Product en het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van het Product overgedragen aan de Klant die geen consument is. In dat geval is de Verkoper niet aansprakelijk voor enig verlies, defect of schade aan het Product als gevolg van de aanvaarding voor transport totdat het aan de Klant is afgeleverd, en voor vertraging bij het transport van de zending.

05 Als het Product via een vervoerder naar de Klant wordt verzonden, is de Klant die geen consument is, verplicht om het pakket tijdig en op de voor dergelijke pakketten geaccepteerde wijze te inspecteren. Als hij constateert dat het Product tijdens het transport verloren of beschadigd is geraakt, is hij verplicht alle nodige maatregelen te nemen om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.

06 Volgens art. 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de Verkoper onder de garantie voor het Product jegens de Klant die geen consument is, uitgesloten.

07 In het geval van Klanten die geen consument zijn, kan de Dienstverlener de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen door de Klant een passende verklaring te sturen.

08 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener/Verkoper met betrekking tot de Dienstontvanger/Klant die geen consument is, ongeacht de rechtsgrondslag, is beperkt - zowel als onderdeel van een enkele claim, als voor alle claims in totaal - tot het bedrag van de betaalde prijs en de bezorgkosten onder de Verkoopovereenkomst, maar niet meer dan het bedrag van duizend zloty. De Dienstverlener/Verkoper is jegens de Dienstontvanger/Klant die geen consument is alleen aansprakelijk voor typische schade die voorspeld kan worden op het moment van het sluiten van de overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de gederfde voordelen met betrekking tot de Dienstontvanger/Klant die geen Klant.

09 Alle geschillen die ontstaan tussen de Verkoper/dienstverlener en de Klant/dienstontvanger die geen consument is, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor de zetel van de Verkoper/dienstverlener.

10SLOTBEPALINGEN

01 Overeenkomsten die via de Online Winkel worden gesloten, worden in het Pools gesloten.

02 Verandering van het Reglement: De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Regelgeving te wijzigen om belangrijke redenen, dat wil zeggen: wijzigingen in de wet; wijzigingen in betalings- en leveringsmethoden - voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement. In het geval van het afsluiten van doorlopende contracten op basis van dit Reglement (bv. Verlening van Elektronische Diensten - Account), zijn de gewijzigde voorschriften bindend voor de Ontvanger van de Dienst indien de vereisten gespecificeerd in art. 384 en 384 [1] van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen dat de Dienstontvanger naar behoren is geïnformeerd over de wijzigingen en de overeenkomst niet binnen 14 kalenderdagen na de datum van kennisgeving heeft opgezegd. In het geval dat de wijziging van het Reglement resulteert in de introductie van nieuwe vergoedingen of een verhoging van de bestaande vergoedingen, heeft de Dienstontvanger die een consument is het recht om de overeenkomst te herroepen. In het geval van het sluiten van contracten van een andere aard dan doorlopende contracten (bijv. Verkoopovereenkomst) op basis van dit Reglement, zullen de wijzigingen aan het Reglement op geen enkele manier inbreuk maken op de verworven rechten van Dienstontvangers/Klanten die consumenten zijn vóór de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen aan het Reglement, in het bijzonder zullen wijzigingen aan het Reglement niet van toepassing zijn op reeds geplaatste of geplaatste Orders en gesloten, geïmplementeerde of uitgevoerde Verkoopovereenkomsten.

03 In zaken die niet onder deze voorschriften vallen, zijn de algemeen toepasselijke bepalingen van de Poolse wet van toepassing, in het bijzonder: Het Burgerlijk Wetboek; de wet op de levering van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Staatsblad 2002 nr. 144, positie 1204, zoals gewijzigd); voor Verkoopovereenkomsten gesloten tot 24 december 2014 met Klanten die consumenten zijn - de bepalingen van de wet inzake de bescherming van bepaalde consumentenrechten en aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gevaarlijk Product van 2 maart 2000 (Staatsblad van 2000 nr. , positie 271 zoals gewijzigd) en de wet betreffende bijzondere voorwaarden voor consumentenverkoop en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van 27 juli 2002 (Staatsblad van 2002, nr. 141, positie 1176, zoals gewijzigd); voor Verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 25 december 2014 met Klanten die consumenten zijn - de bepalingen van de wet op consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad van 2014, positie 827, zoals gewijzigd); en andere relevante bepalingen van algemeen toepasselijk recht.

11SJABLOON VAN HET FORMULIER VOOR DE HERROEPING VAN HET CONTRACT

01 dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als u de overeenkomst wilt herroepen) Geadresseerde: Adrian Morawiak, Maciej Butkowski ul. Kuciny 17B, Kuciny, 99-205 manymornings.com [email protected]– Ik/Wij (*) informeer/informeren (*) over mijn/onze terugtrekking uit het verkoopcontract van de volgende items (*) contract voor de levering van de volgende items (*) een contract voor specifieke werken bestaande uit de uitvoering van de volgende dingen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) - datum van sluiting van de overeenkomst (*)/ontvangst (*) - Naam en achternaam van de consument(en) - Adres van de consument(en) - Handtekening(en) van de consument(en) (alleen als het formulier in papieren versie wordt verzonden) - Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

CADEAUBOX

EASTER GIFT BOX 2,00

BIRTHDAY GIFT BOX 2,00

BIRTHDAY GIFT BOX 2 2,00

PERFECT MATCH GIFT BOX 2,00

LOVE GIFT BOX 2 2,00

MEN’S GIFT BOX 2,00

DOG LOVER GIFT BOX 2,00

GOOD LUCK GIFT BOX 2,00

PILLOW GIFT BOX 1,00