Polityka prywatności

01POSTANOWIENIA OGÓLNE

01 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

02 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki komandytowej pod nazwą Many Mornings, Adrian Morawiak, Maciej Butkowski Spółka Komandytowa (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź), NIP spółki komandytowej 7322175921, REGON spółki komandytowej 362143673, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu 536151656, tj. Andrzej Morawiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADRIAN MORAWIAK, WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDTYWEJ MANY MORNINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7322120162, REGON 362028920 oraz Maciej Butkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ BUTKOWSKI, WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ MANY MORNINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA ((adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7322105180, REGON 101423120 - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

03 Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

04 Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

05 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

06 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

07 Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

02PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

01 Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

02 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

03CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

01 Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

02

 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
 • Cel przetwarzania danych

  Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

  Zakres przetwarzanych danych

  Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

  Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

  Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

  Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

  W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

  Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

  Marketing bezpośredni

  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

  Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

  Adres poczty elektronicznej

  Marketing

  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

  Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

  Imię, adres poczty elektronicznej, płeć, data urodzin

  Prowadzenie ksiąg  podatkowych

  Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

  Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

  Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

  Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

  W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

  04ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  01 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  02 Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

  03 Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: -przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. -podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. -dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. -dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  04 W przypadku korzystania przez Państwa z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, Many Mornings otrzymuje z tych serwisów Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko, jeśli zostały one udostępnione. W razie zaistnienia takiej konieczności dane użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  05

  Logowanie przez Facebook

  Jeżeli jesteś zarejestrowany(a) na Facebooku, możesz zarejestrować swoje konto i logować się na nie na naszej stronie internetowej za pomocą Twojego konta na Facebooku. Prosimy zwrócić uwagę, że do Twojego konta na Facebooku odnoszą się Polityka w zakresie danych oraz Warunki świadczenia usług Facebooka (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

  a) Rejestracja przez Facebook

  Jeżeli pragniesz założyć nowe konto na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się przy pomocy Twojego konta na Facebooku. Przy rejestracji przez Facebooka, Facebook poprosi Cię najpierw o podanie danych Twojego konta na Facebooku oraz o zalogowanie się lub rejestrację przy pomocy Facebooka. Jeżeli jesteś już zalogowany(a) do Facebooka, ten krok zostanie pominięty. Po drugie, możesz powiązać swój profil Facebooku z aplikacją Facebooka na naszej stronie internetowej. W tym momencie zostaniesz poinformowany o tym, Facebook będzie mógł przesyłać dane z Twojego konta na Facebooku do nas (informacje w Twoim „profilu publicznym” na Facebooku: imię, nazwisko, grupa wiekowa, zdjęcie profilowe, zdjęcie na okładce, płeć, listę znajomych, nazwę użytkownika Facebooka oraz identyfikator użytkownika (Facebook ID), jak również inne informacje dostępne publicznie na Facebooku, oraz Twój adres mailowy). Z powyższych informacji my zaimportujemy jedynie Twój adres mailowy, imię i nazwisko w celu utworzenia Twojego konta na naszej stronie internetowej. Będziesz również musiał(a) zaakceptować naszą Politykę prywatności. Przed zapisaniem możesz edytować swoje imię i nazwisko. Jeżeli w późniejszym czasie będziesz chciał(a) zmodyfikować swój adres mailowy, trzeba będzie rozłączyć się z Twoim kontem na Facebooku.

  b) Powiązanie konta istniejącego na naszej stronie internetowej z Facebookiem

  Jeżeli masz już u nas konto i chcesz je powiązać ze swoim kontem na Facebooku, ta funkcja jest dostępna w zakładce „Moje konto” na naszej stronie internetowej, gdzie dostępne są ustawienia mediów społecznościowych. Powiązanie obu kont pozwoli Ci w przyszłości logować się na naszą stronę internetową przy użyciu Twojego konta na Facebooku. Z Facebooka zostaną do nas przesłane te same dane i będą one przez nas przechowywane tak, jak to opisano powyżej w punkcie „Rejestracja przez Facebook”.

  c) Logowanie przez Facebook

  Jeżeli jesteś zarejestrowany(a) na naszej stronie internetowej przy pomocy Twojego konta na Facebooku lub powiązałeś/łaś swoje konto na naszej stronie internetowej z Twoim kontem na Facebooku, będziesz zawsze mógł/mogła logować się na naszej stronie internetowej przy pomocy klawisza „Zaloguj się przez Facebook” umieszczony na naszej stronie internetowej. W tym celu musisz być zalogowany/a do Facebooka.

  Będziesz zawsze mieć opcję logowania się na naszą stronę internetową bez używania Twojego konta na Facebooku. W tym celu będziesz musiał(a) podać adres mailowy z konta na Facebooku, obowiązujący na dzień rejestracji lub powiązania konta oraz aktualne hasło z naszej strony internetowej.

  d) Usunięcie powiązania

  Jeżeli chcesz czasowo usunąć powiązanie pomiędzy Twoim kontem na naszej stronie internetowej a Twoim kontem na Facebooku, prosimy wejść w ustawienia mediów społecznościowych w zakładce „Moje konto” na naszej stronie internetowej. W celu trwałego usunięcia powiązania musisz usunąć aplikację Facebook App w zakładce „Twoje aplikacje” w centrum aplikacji na twoim koncie Facebooka, klikając na „Usuń aplikację” w ustawieniach.

  06

  Logowanie przez Google

  Jeżeli jesteś zarejestrowany(a) na Google Account, możesz zarejestrować swoje konto i logować się na nie na naszej stronie internetowej za pomocą Twojego konta na Google Account. Prosimy zwrócić uwagę, że do Twojego konta na Google Account odnoszą się Polityka w zakresie danych oraz Warunki świadczenia usług Google Account (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.;Alphabet Inc (Google Inc) Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA).

  a) Rejestracja przez Google Account

  Jeżeli pragniesz założyć nowe konto na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się przy pomocy Twojego konta na Google Account. Przy rejestracji przez Google Account, Google Account poprosi Cię najpierw o podanie danych Twojego konta na Google Account oraz o zalogowanie się lub rejestrację przy pomocy Google Account. Jeżeli jesteś już zalogowany(a) do Google Account, ten krok zostanie pominięty. Po drugie, możesz powiązać swój profil Google Account z aplikacją Google Account na naszej stronie internetowej. W tym momencie zostaniesz poinformowany o tym, Google Account będzie mógł przesyłać dane z Twojego konta na Google Account do nas (informacje w Twoim „profilu publicznym” na Google Account: imię, nazwisko, grupa wiekowa, (Google Account ID), jak również inne informacje dostępne publicznie na Google Account, oraz Twój adres mailowy). Z powyższych informacji my zaimportujemy jedynie Twój adres mailowy, imię i nazwisko w celu utworzenia Twojego konta na naszej stronie internetowej. Będziesz również musiał(a) zaakceptować naszą Politykę prywatności. Przed zapisaniem możesz edytować swoje imię i nazwisko. Jeżeli w późniejszym czasie będziesz chciał(a) zmodyfikować swój adres mailowy, trzeba będzie rozłączyć się z Twoim kontem na Google Account.

  https://manymornings.com/wp-content/uploads/2020/08/Google-PL-1.png

  https://manymornings.com/wp-content/uploads/2020/08/Google-PL-2..png

  https://manymornings.com/wp-content/uploads/2020/08/Google-PL-3.png

   

   

  b) Powiązanie konta istniejącego na naszej stronie internetowej z Google Accountiem

  Jeżeli masz już u nas konto i chcesz je powiązać ze swoim kontem na Google Account, ta funkcja jest dostępna w zakładce „Moje konto” na naszej stronie internetowej, gdzie dostępne są ustawienia mediów społecznościowych. Powiązanie obu kont pozwoli Ci w przyszłości logować się na naszą stronę internetową przy użyciu Twojego konta na Google Account. Z Google Account zostaną do nas przesłane te same dane i będą one przez nas przechowywane tak, jak to opisano powyżej w punkcie „Rejestracja przez Google Account”.

  c) Logowanie przez Google Account

  Jeżeli jesteś zarejestrowany(a) na naszej stronie internetowej przy pomocy Twojego konta na Google Account lub powiązałeś/łaś swoje konto na naszej stronie internetowej z Twoim kontem na Google Account, będziesz zawsze mógł/mogła logować się na naszej stronie internetowej przy pomocy klawisza „Zaloguj się przez Google Account” umieszczony na naszej stronie internetowej. W tym celu musisz być zalogowany/a do Google Account.

  Będziesz zawsze mieć opcję logowania się na naszą stronę internetową bez używania Twojego konta na Google Account. W tym celu będziesz musiał(a) podać adres mailowy z konta na Google Account, obowiązujący na dzień rejestracji lub powiązania konta oraz aktualne hasło z naszej strony internetowej.

  d) Usunięcie powiązania

  Jeżeli chcesz czasowo usunąć powiązanie pomiędzy Twoim kontem na naszej stronie internetowej a Twoim kontem na Google Account, prosimy wejść w ustawienia mediów społecznościowych w zakładce „Moje konto” na naszej stronie internetowej. W celu trwałego usunięcia powiązania musisz usunąć aplikację Google Account App w zakładce „Twoje aplikacje” w centrum aplikacji na twoim koncie Google Account, klikając na „Usuń aplikację” w ustawieniach.

  05PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  01 Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

  02 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

  03 Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

  04 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

  06PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  01 Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

  02 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  03 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  04 Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  05 Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  06 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

  07COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

  01 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  02 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: -identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; -zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; -zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego; -dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; -prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego; -remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

  03 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

  04 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

  05 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge

  06 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

  07 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

  08POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  01 Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

  Wybierz opakowanie prezentowe

  JUST MARRIED BOX 5,00

  BIRTHDAY GIFT BOX 5,00

  BIRTHDAY GIFT BOX 2 5,00

  MEN’S GIFT BOX 5,00

  GOOD LUCK GIFT BOX 5,00

  DOG LOVER GIFT BOX 5,00

  PERFECT MATCH GIFT BOX 5,00