Potrebujete pomoc?
Filtrovať
Vyčistiť filtre

Zastosowane filtry

Obchod Novinky

Nové ponožky

Widok:  
  Filtrovať
Widok:  
  Filtrovať

New arrivals – socks for every occasion and for no occasion!
Novinky – ponožky na každú príležitosť a na žiadnu príležitosť!
Naše novinky sú jednou z tých sekcií, v ktorých sa mnohí z Vás najradšej prehrabávajú Môžete tam nájsť prekvapivé kombinácie, húštinu nápadov a nakoniec… výbuch kreativity – to je to, čo nájdete v džungli medzi nováčikmi. Zvieracie ponožky, food motívy, abstraktné vzory, ponožky pre seba, ako darček a ku každému outfitu. Vytvorte si vlastnú kolekciu – bez nudy, bez kompromisov, ale určite s Many Mornings!
Proces vytvárania našich nových ponožiek je sériou prekvapivých výziev a inšpirácií. Občas čerpáme zo súčasných trendov a občas sa zameriame na klasiku. Občas si zahráme asociačnú hru a občas nás inšpirácia zastihne na rannej prechádzke s domácim miláčikom. Niekedy navrhujeme ponožky s Vašou pomocou a niekedy v spolupráci s inými spoločnosťami. K tvorivému procesu pristupujeme vždy s otvorenou hlavou a nikdy sa neuzatvárame pred tým, čo môže priniesť inšpiráciu. Výsledkom sú naše nové ponožky, na ktoré sme hrdí!
Pre každého niečo krásne – nové ponožky pre mužov, ženy a deti
Navrhnúť naše novinky tak, aby sa stali hitmi medzi dámskymi a pánskymi ponožkami, je skutočnou výzvou – preto sa snažíme neobmedzovať sa žiadnymi šablónami. Ani vy nemusíte! Môžeme vziať príklad napríklad zo Shakespeara a povedať „na toto šialenstvo existuje metóda“. Koniec koncov, naše šialenstvo funguje už mnoho rokov – pretože hoci čakáte na našich nováčikov, stále milujete naše staré vzory.
Do vytvárania našich ponožiek dávame celé srdce a veľa práce a zameriavame sa individuálne na každý model. Preto sú naše nezhodné ponožky také špeciálne. Hoci naša kolekcia už obsahuje mnoho rôznych dizajnov, farieb (napríklad žltú), variácií a tém (napríklad jedlo, stále ju chceme doplniť sviežim vzhľadom, prekvapivými vzormi a niekedy aj príležitostnými vtipmi. Uvedomujeme si, že mnohí z Vás čakajú na naše novinky, aby ste mohli doplniť svoju vlastnú kolekciu Many Mornings o tieto skvosty. Nezabudnite však na tie, ktoré sú tu od začiatku, aj ony si zaslúžia miesto vo Vašej zásuvke na ponožky.
Nové ponožky rozprávajú príbehy
Naše nové ponožky pre mužov, ženy a deti, okrem toho, že sú perfektne vyrobené (s pozornosťou, kreativitou a starostlivosťou), rozprávajú aj príbehy. V prvom rade každá z nich rozpráva príbeh o našej vášni, ale aj o Vašej individualite. Každá ponožka je iná, no vo svojich kombináciách vytvárajú dokonalé, dopĺňajúce sa motívy. Hovoríme tomu nezhoda, ale súlad. Je medzi nimi sladké ovocie a šťavnatá zelenina, príbehy o cestách – tých malých (na stanovaní a do lesa) i tých väčších (do Francúzska či Talianska). Nájdete tu aj modely určené špeciálne pre fanúšikov – fanúšikov cyklistiky, kreatívnej fotografie, urob si sám, pestovania rastlín a tvorby hudby. Existujú ponožky, ktoré budú skvelým darčekom pre milovníkov zvierat (domácich aj úplne divokých), ale aj minimalistov, ktorí preferujú minimálnu formu a maximálny efekt. Vždy k téme, vždy noblesne a so štipkou humoru. Čo prinesie budúcnosť? Nevieme, ale buďte tam s nami a počkajte na naše nové ponožky!

Our new arrivals are one of those sections in which many of you like to rummage the most. There you can find surprising combinations, a thicket of ideas, and finally … an explosion of creativity – this is what you will find in the jungle amongst the newcomers. Animal socks, food motives, abstract patterns, socks for yourself, as a gift and for any outfit. Create your own collection – without boredom, without compromise, but definitely with Many Mornings!

The process of creating our new socks is a series of surprising challenges and inspirations. At times we draw on the current trends, and sometimes we focus on the classics. Occasionally we play a game of associations, and sometimes inspiration catches us on our morning walk with our pet. Sometimes we design socks with your help, and sometimes in cooperation with other companies. We always approach the creative process with open heads and we never close ourselves off to what inspiration can bring. The result is our new socks of which we are proud!
Something beautiful for everyone – new socks for men, women and children
Designing our new arrivals so that they become hits among women’s socks and men’s socks, is a real challenge – that’s why we try not to limit ourselves with any templates. You don’t have to either! We can probably take an example from Shakespeare and say „there’s a method to this madness“. After all, our madness has been working for many, many years – because although you wait for our newcomers, you still love our old designs.
We put all our heart and a lot of work into creating our socks and focus individually on each model. That’s why our mismatched socks are so special. Although our collection already includes many different designs, colors (for example yellow), variations and themes (such as food, we still want complement it with fresh looks, surprising patterns, and sometimes even occasional jokes. We realize that many of you are waiting for our new arrivals in order to be able to supplement your own Many Mornings collection with these gems. But don’t forget about those that have been around since the start, they too deserve a spot in your sock drawer.
New socks tell stories
Our novelty socks for men, women and children, in addition to being perfectly made (with attention, creativity and care), also tell stories. First of all, each of them tells a story about our passion, but also about your individuality. Each sock is different, but in their combinations they create perfect, complementary motifs. We call this mismatched, but matching. Among them are sweet fruits and juicy vegetables, stories about journeys – the small ones (for camping and in the forest) and the larger ones (to France or Italy). You will also find models designed especially for hobbyists – fans of cycling, creative photography, DIY, growing plants and making music. There are socks that will be a great gift for animal lovers (both domestic and completely wild), but also minimalists who prefer minimum form and maximum effect. Always on topic, always classy and with a pinch of humor. What will the future hold? We don’t know – but be there with us waiting for our new socks!

Navrhnuté a
vyrobené v EÚ

Doručenie zdarma
od 20€

100% CO2 neutrálna
dodávka na Slovensko

Dodanie do 2
pracovných dní

Bezpečné nakupovanie
(protokol SSL)

V súčasnosti sa predáva
v 28 krajinách

Navrhnuté a
vyrobené v EÚ

Doručenie zdarma
od 20€

100% CO2 neutrálna
dodávka na Slovensko

Dodanie do 2
pracovných dní

Bezpečné nakupovanie
(protokol SSL)

V súčasnosti sa predáva
v 28 krajinách

Vyberte veľkosť:

Pridané do košíka:

Vyberte Darčekového Balenia

CHRISTMAS GIFT BOX 2 2,00

CHRISTMAS GIFT BOX 3 2,00

CHRISTMAS GIFT BOX 4 2,00